شرکت ارتباطات فناوری آزما

شرکت ارتباطات فناوری آزما

ارایه خدمات مخابراتی موبایل و اجرای پروژه های مخابراتی و فیبرنوری ارتباطات سیار و تلفنهای ثابت